tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch của "tự ái" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "self-love" vô một câu

As 2017 approaches sánh does the movement toward self-love and self-acceptance.

And then there are all the internal renovations they'll need help with -- building confidence, self-love, hope.

I'm worried that self-love advocates are creating yet another impossible standard for people to tướng live up to tướng.

Xem thêm: monkey 10 là ai

This leads to tướng a deeper sense of self-love.

She provides practical tools to tướng help people overcome obstacles to tướng self-love and truly achieve an empowered life.

Xem thêm: rao suzuran là ai

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tự ái" vô giờ đồng hồ Anh

đồng tính luyến ái tính từ

tự nghĩ rằng cần thiết tính từ