Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức newtơn của

-
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
1. Tìm hệ số của số hạng (x^4)trong khai triển(left(x-3 ight)^9)2.Tìm thông số của số hạngchứa (x^12y^13)trong khai triển(left(2x+3y ight)^25)3.Tìm thông số của số hạngchứa(x^4)trong khai triển(left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)4.Tìm thông số của số hạng khôngchứa xtrong khai triển(left(x^2-dfrac1x ight)^6)5.Tìm hệ số của số hạng khôngchứa xtrong khai...

Bạn đang xem: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển


1. Tìm thông số của số hạng (x^4)trong khai triển(left(x-3 ight)^9)

2.Tìm hệ số của số hạngchứa (x^12y^13)trong khai triển(left(2x+3y ight)^25)

3.Tìm hệ số của số hạngchứa(x^4)trong khai triển(left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4.Tìm thông số của số hạng khôngchứa xtrong khai triển(left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5.Tìm hệ số của số hạng khôngchứa xtrong khai triển(left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Ta có: (x3 +

*
)8=
*
Ck8 x3(8 – k) (
*
)k =
*
Ck8 x24 – 4k

Trong tổng này, số hạng Ck8 x24 – 4k không cất x khi còn chỉ khi

*
⇔ k = 6.

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển (theo phương pháp nhị thức Niu - Tơn) của biểu thức đã chỉ ra rằng C68 = 28.


Tìm số hạng không đựng x vào khai triển(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^n)

( với x khác 0) biết:(C^6_n+3C^7_n+3C^8_n+C^9_n=2C_n+2^8)


(left(C_n^6+C_n^7 ight)+2left(C_n^7+C_n^8 ight)+left(C_n^8+C_n^9 ight)=2C_n+2^8)

(Leftrightarrow C_n+1^7+2C_n+1^8+C_n+1^9=2C_n+2^8)

(Leftrightarrowleft(C_n+1^7+C_n+1^8 ight)+left(C_n+1^8+C_n+1^9 ight)=2C_n+2^8)

(Leftrightarrow C_n+2^8+C_n+2^9=2C_n+2^8)

(Leftrightarrow C_n+2^9=C_n+2^8)

(Leftrightarrow n+2=9+8)

(Rightarrow n=15)

(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^15)có SHTQ:(C_15^kx^2k.left(-1 ight)^15-k.x^2k-30=C_15^k.left(-1 ight)^15-k.x^4k-30)

Số hạng ko chứa x(Rightarrow4k-30=0)ko tất cả k nguyên thỏa mãn

(Rightarrow)Ko mãi sau số hạng ko cất x

Đề bài bác sai


Đúng(0)

Tìm số hạng x của khai triển(left(x+dfrac2x ight)^8)


#Toán lớp 11
2
Dora

Xét số hạng thiết bị `k+1`

`C_8 ^k x^<8-k>.(2/x)^k , 0 8-2k=0k=4`

`=>` với `k=4` tất cả số hạng không đựng `x` là: `C_8 ^4 2^4 =1120`


Đúng(3)
Akai Haruma gia sư

Lời giải:

((x+frac2x)^8=sumlimits_k=0^8C^k_8x^k(2x^-1)^8-k=sumlimits_k=0^8C^k_82^8-kx^2k-8)

Số hạng không chứa $x$ trong khai triển, tức là số nón của $x$ bởi $0$

$Leftrightarrow 2k-8=0Leftrightarrow k=4$

Vậy số hạng không chứa $x$ trong triển khai là:(C^4_8.2^8-4=1120)


Đúng(2)

Tìm số hạng không chứa x vào khai triển(left(3x^3-dfrac1x^2 ight)^n), (x( e)0) hiểu được n(in)N*:(2P_n-left(4n+5 ight)P_n-2=3A^_nn-2)


#Toán lớp 11
2
Hoàng Tử Hà

Cái địa điểm vế đề nghị biểu thức nghĩa là gì cố gắng bạn?


Đúng(0)
Hoàng Tử Hà

Chắc là cầm này(3A^n-2_n)

(gtLeftrightarrow2.n!-left(4n+5 ight)left(n-2 ight)!=3.dfracn!2!)

(Leftrightarrowdfrac12n!=left(4n+5 ight)left(n-2 ight)!Leftrightarrowdfrac12nleft(n-1 ight)left(n-2 ight)!=left(4n+5 ight)left(n-2 ight)!)

(Leftrightarrowdfrac12nleft(n-1 ight)=4n+5Leftrightarrow n=10)

(left(3x^3-dfrac1x^2 ight)^10=left(3x^3-x^-2 ight)^10=sumlimits^10_k=0C^k_103^10-k.x^3left(10-k ight).left(-1 ight)^k.x^-2k)

(=sumlimits^10_k=0C^k_10.left(-1 ight)^k.3^10-k.x^30-5k)

=> so hang ko chua x:(30-5k=0Leftrightarrow k=6)

(Rightarrow C^6_10.left(-1 ight)^6.3^10-6=17010)


Đúng(0)

Tìm số hạng không đựng xtrong khai triển nhị thức New-tơn của(left(2x^2-dfrac3x ight)^n)biết rằng

(C^1_n+2C^2_n+3C^3_n+...+n
C^n_n=256n)


#Toán lớp 11
1
Kaito Kid

*

tham khảo


Đúng(0)

Tìm số hạng không chứa x vào khai triển(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^n) ( cùng với x không giống 0) biết:

(2A^2_n=C^2_n-1+C^3_n-1)


#Toán lớp 11
1
nguyễn thị hương giang

Ta có:

(2A_n^2=C_n-1^2+C_n-1^3)(left(nge4 ight))

(Rightarrow2cdotdfracn!left(n-2 ight)!=dfracleft(n-1 ight)!2!left(n-1-2 ight)!+dfracleft(n-1 ight)!3!left(n-1-3 ight)!)

(Rightarrow2cdot nleft(n-1 ight)=dfracleft(n-1 ight)left(n-2 ight)4+dfracleft(n-1 ight)left(n-2 ight)left(n-3 ight)6)

(Rightarrow2n=dfracn-24+dfracleft(n-2 ight)left(n-3 ight)6)

(Rightarrow n=14)hoặc(n=0left(loại ight))

Với n=14 ta gồm khai triển:

(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^14=sumlimits^14_k=0cdot C_14^kcdotleft(x^2 ight)^14-kcdotleft(dfrac1x^2 ight)^k)

(=C_14^kcdot x^28-4k)

Số hạng không cất x:(Rightarrow28-4k=0Rightarrow k=7)

Vậy số hạng không chứa x trong triển khai là:

(C_14^7cdot x^28-4cdot7=C_14^7=3432)


Đúng(1)
1/ Giải phương trình sau:(tan^2left(x+dfracpi3 ight)+left(sqrt3-1 ight)tanleft(x+dfracpi3 ight)-sqrt3=0)2/ Tìm hệ số của số hạng chứa(x^26)trong khai triển(left(dfrac1x^4+x^7 ight)^n). Biết(C^2_n+2-4C^n_n+1=2left(n+1 ight))(n∈ N* ; x >...
Đọc tiếp

1/ Giải phương trình sau:

(tan^2left(x+dfracpi3 ight)+left(sqrt3-1 ight)tanleft(x+dfracpi3 ight)-sqrt3=0)

2/ Tìm hệ số của số hạng chứa(x^26)trong khai triển(left(dfrac1x^4+x^7 ight)^n). Biết(C^2_n+2-4C^n_n+1=2left(n+1 ight))(n∈ N* ; x > 0)


#Toán lớp 11
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Câu 2:

(Leftrightarrowdfracleft(n+2 ight)!2!cdot n!-4cdotdfracleft(n+1 ight)!n!cdot1!=2left(n+1 ight))

(Leftrightarrowdfracleft(n+1 ight)left(n+2 ight)2-4cdotdfracn+11=2left(n+1 ight))

(Leftrightarrowleft(n+1 ight)left(n+2 ight)-8left(n+1 ight)=4left(n+1 ight))

=>(n+1)(n+2-8-4)=0

=>n=-1(loại) hoặc n=10

=>(A=left(dfrac1x^4+x^7 ight)^10)

SHTQ là:(C^k_10cdotleft(dfrac1x^4 ight)^10-kcdot x^7k=C^k_10cdot1cdot x^11k-40)

Số hạng cất x^26 tương ứng với 11k-40=26

=>k=6

=>Số hạng phải tìm là:(210x^26)


Đúng(2)

a.Tìm thông số của số hạng chứa(x^6)trong khai triển(left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm thông số của số hạng chứa(x^6)trong khai triển(left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


#Toán lớp 11
0
xếp hạng
tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân mật ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng

Với giải bài tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số và Giải tích được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học viên biết biện pháp làm bài bác tập môn Toán 11. Mời chúng ta đón xem:


Giải Toán 11 bài bác 3: Nhị thức Niu - tơn

Video Giải bài xích tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số

Bài tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Tìm số hạng không đựng x trong khai triển của x3+1x8.

Lời giải:


Số hạng tổng thể trong khai triển của x3+1x8 là:C8k.(x3)8−k.x−1k=C8k.x24−4k

Số hạng không cất x trong thực hiện của x3+1x8 tương tự với: 24 – 4k = 0.

Suy ra k = 6

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển của x3+1x8là C86=28.

Xem thêm: The Dog Princess Apk Download V1, The Dog Princess Apk Download For Android

Hoạt hễ 1 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: khai triển biểu thức (a + b)4thành tổng các đơn thức...

Hoạt hễ 2 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số: cần sử dụng tam giác Pa-xcan, chứng minh rằng...

Bài tập 1 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số: Viết khai triển theo cách làm nhị thức Niu-tơn...

Bài tập 2 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Tìm thông số của x3trong triển khai của biểu thức...

Bài tập 3 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Biết thông số của x2trong triển khai của (1 – 3x)nlà 90. Kiếm tìm n...


Quảng cáo


Bài tập 5 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Từ triển khai của biểu thức (3x – 4)17thành nhiều thức...

Bài tập 6 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: chứng minh rằng 1110– 1 chia hết mang lại 100...

Lý thuyết Nhị thức Niu-tơn

Trắc nghiệm Nhị Thức Newton tất cả đáp án


Tham khảo những loạt vấn đề 11 khác:


Bài viết thuộc lớp bắt đầu nhất

1 5232 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
links
chế độ
liên kết
bài viết mới độc nhất vô nhị
Tổng hợp kiến thức
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tốt nhất
Thi demo THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />