Nếu Tải Ba Pha Đối Xứng Khi Nối Hình Sao Thì :, Nếu Tải Ba Pha Đối Xứng, Khi Nối Hình Sao Thì:

-
Công thức nào sau đây đúng về dục tình giữa thông số biến áp dây với thông số biến áp pha của máy biến áp tía pha theo sơ vật dụng nối dây như hình vẽ?
*

Bạn đang xem: Tải ba pha đối xứng khi nối hình sao thì

Dựa vào sơ vật dụng khối thứ thu hình màu, khối làm sao có trách nhiệm nhận dấu hiệu sóng có âm thanh, khuếch đại, bóc tách sóng điều tần với khuếch đại âm tần để phát ra loa ?
Một tải bố pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện cha pha có năng lượng điện áp dây Ud = 380V. Dòng điện pha và mẫu điện dây bao gồm giá trị như thế nào sau đây?
gia công và khuếch đại nguồn biểu lộ là trọng trách khối nào thuộc phần phát thông tin của một khối hệ thống thông tin và viễn thông?
vào sơ đồ gia dụng khối thiết bị thu thanh, khối nào có trách nhiệm khuếch đại bộc lộ âm tần lấy từ trên đầu ra của tầng bóc tách sóng để phát ra loa?
Khối số 6 trong hình vẽ sau là khối nào thuộc máy thu hình màu?
Cách Lấy Link Fb Trên Máy Tính Cho Người Mới Bắt Đầu, Cách Copy Link Facebook Trên Máy Tính

RB/vlx
OJxg6c0Qaxx+x
Ahy
ISCt
MKRSSm
Hy
QS90gktp
FIe
Fy
KSDwtos6e
W3EFsb0qi
Nf
LQthije
Bq
Yy8+J5Hg
SGJEka
BIIt/k
R57bhgi
Lgi
ISCt
MGRSSm
Hy
QSRp8Wt21N8NVx
S5rh
Tmmy
DIq
WOZ1El1jytpzdb
EJUVt
Nzbqs
NYmd
VAK+Uh
LDBHBUIhi
OJk
URCqp
Noqv
PB4zehnw
Vi6B1TREIh3VFEYvp
BTq
Yrooavu
QG9U1Bx
LQSir
Qdo740ua
Vv
Obr
Yg
BIKit
ZA7h
IOq
AF4u
Cm
Gls
Qs
XGnpxq7k
Xl2j5y
Sgi
Ie
DWTS1e0o
Ia8fs9/j0Vk
VBId9JYJJQms
CPATo
Y7SXrr
RRv8VIt
Eh6MV5m
It1Pf
KYCp
SI2xvmb
XRh
BRBBOp
COKMJ4v
WSIBbp
WSB6h
EDk
Nf
Xi
Yp
Ii4W3wwhs0YVARCYVph
SIS0w9y
Mq087l
R9A7rqu
XVTahy46PBGe
Zk
K1di
Xu
RN7M7Yj
Z98Je
NQ2o
Dkie8x
MRh
IIji
Au6AJ4iw
Riob5TRBA3SRy4m
Ok6IYl
E7mj
FTf
Rsiy1+3K+3ood
FYegd
U0RCId1JY5FQipt
GYLASpa06HDe0o
CWFFdfc
Amews
RO3c65i+Zx
FOLZ9P66fv
IAWXe2s
Ewl
JIHh
Yjuv6AN4p
CWCuth
PZd
T24QQJx
LVYXk
Yx
I8DY/21w
Smi
NWOzq5n8RQNKGIh
EK6o4j
E9INE4ka
DHut
Vrah
LYRNYrnvg8Z7O7Du
OTcv
Xou
DSHd
Sp
LOit
D2Bglh
U3Ccd
Oz+KOIYh3ig
L4TNOJk+6o
QFy
PRRHj
Egm
KJC6T2GTZ7eh
SREJh
Wq
GIx
PSDRIJHgc0y
NFMk
QQ4oh
SLRVx/Cnv
Vbsfjju
Ti+7QDu5+ahq9a
Lw
Vl
Ue
R116m
GUm
IL4h
CKId6o6c
Nw
Vr
YOIF4hk
RYI7O3Ldkcnhg7b
FLOb
MUERCYfqgi
MT0I1Yn
YRd1El
En
FO+UJoo
QCU8QZ/Ycxcala7Fzz
SYs/3w
RNPf
Lgd
Zu2WPSm
WFj
Jy
UJO3ger
VZl
CWJx
WQBv
VXTgc
G23EIhr
CQKRr
Eg
ISCT6mtr
R12Wg31ASCEYRCYV0Rx
GJ6Qe
Jx
CAP8Nfm
IQe
Uut
ZNXGnd4/ZBc68Mjj
IDHOU1y
Fyy
Grk
Hs0Sdx
HRq4STq
FGLI7Zd
DEh
Ut
Cc
TSch
KIyj
D2OXp
E9MCtm
BIFYnwi0Yme
Ji96O5Ums
Ar
TDUUkph/k
ZCL0mw
Wa
Pa
Kfx
Hi/lke
CI4mwr
Rmq
O8Xor
PWir7k
LBzfux
PFt+2lf17QSCR6y
O1z
Hc1g8Hp
V1NISo
NIZgs4ewgi
KIN8t
D2OGIi
Ohh
JIFgki5u
Ii
E3Ss
VNLAp
Kc
ZPCt
EERiek
HORi9T4vrlm
Z43anrc
Q0Shb
Ct
BWf2Hs
Ot7Cuov
FOCj
Uv
X4Na
Zy0BL97QRCX4e
PNHQSU0Q+eagq
LMZ7Rm
Ji
IP283Ab
Gyo
DQ8Nt5DX3iopq
OXGQSLrimp7d
ZQNXXNu
Uimu
Fa
YYi
Et
OPw
Urcb
Iy2bqp
Pceum
Hnc
A5w6c
RCa
Jw76M7di+ei
Nc
FSYh
En
LHp
Bv
CQRM3y
CF/61o
L3r3fhho
H31ts
X6J9j
EYSi
N2q
AF4q
CSLD3IU8cv6j
RRAS4x
GJXH0AR2x
KE1i
F6c
Zs
Egnp3t
IFu
Wt
MBh
KJR8167NG2o
DHFA/xx
Pwl3l
QUXj2Yje99x
VN0u
Rm9d
YFp
EEVJEYHWG8CGJw387ZMUf
Hndg
Sa
EXbm4Fxs46zl6qt2hzh
XBYHc
Cr
JSGsq
Ym
IYTbi+0KMRt
Ii0d
CBEit3pr
Og
R4i
E9Hsq
Iq
GQ7q
Sx
SMzo
Oa4Zuet
MBvo
Kdd
Lz
KXU2IVT3p
FOa
DCw
GTKv
Bh
Xq
VFd0unyi
Gkr
NNJ6J1Ct
F5q
Ld
U+PHn
Z1z49o5q/Ol
WFf4wy4n
Mcj9a66M2b
Cv
ZB9whn
CCBe
JMii
KWGLu
TW9+JWkg
LBJFUnw
Xg64f
Pws
Bx
GDAphk
H5PXic
Uk
VBIW2a
BSPT1Vq
Gl
Q43ak
E7gis
Hrzn
Gk
DRHUw
RFDsh0Pf
Exjhw
Y9d
F1y1zsm
JBJ9Pd
WIt
DWIClqu
FI13Sp
OFRQFtsc
H9pk
Fdh
Igg
KJrq
JBHI0g
Txvcs
N+M4BA36xr
QLfzyz
Bf92kwp9ku3Gw
Oo
BAPVdk
Ryuz
O0gg
Tqm
D0e
E2d
J3I9f
SI4Ta
SFQgm
GZFg+kkkw
AP8d
Sutm2YXz9q
Zpo
I0Fol
UFTc1d1Tju
MOETKMF20y
P2UJs
Nluwl
Ugm
TWKLy
Yx
Nl
La
Jlt
Ftso/B69K2t
C4g
O2FDyw10Hbut
Zt
QGNRO7t5h
Id
Ld50J/CJr
Dx
SBGF3L50QSpe
Eh
EBRRCXy
Un//EYL/va4BW/u
U+EX2yvxo42l+Ks1Rfgy
Cc
Wf59a
TDRedhd
BNgn
KN1l8r
DOJzb
Sf
OUQQx
Xo
Fgkha
Jhk408FDh
Ph
P6l
Uji
Kc
GOj
F+w
ZJAc
X+K2l
Ba/LZcm
HSe
Ra
Cct5a4z3a
Frn9Ei
MVg
Jr
U+HF0rt+F6BHi+Xq
PFii
QY/j/FCq
QYv
Ei/welya
SJd
Ji9p
THj
FEWsxu
VGJ2L5Wp8fc
FOvxtvh0Pmw3k
Fu
Id
Rp
KQSLh
JYFS1j
Skvbkp34ou
KWCR4vc
UVQq42i
Jdut+EH2U58c
FSH90kk
Xi
KR+OGm
Mvz
Nmk
L8wf
J8/No2HT581I4Wemb
F5i
De
KQ7go+p
On
Krr
EZXU4x
UIJtk6CRbcu8YALtfa
Eem
L/ob
R31MRiam
DHz
I5s8EBFS1HZ7Av
Su
K2l
Ba/LZcm
HTd
Ef5RBRtovrms
CL/yz
Zsa
LRBUq2/Xk0I2YW30PGYYb
WKe/ib
UShpt
YRwxtx9JEukya
ZB/Ps
GNHIma
Xacz
DAv
Ud/KBQhxs
N9Lwn
Ih
Ikf
Pn
NOuybgorrd
EUIg0Ssp
VIPRQM6Wwg7Kg
N45U4rfnbeh
U9OGb
Hgq
Abv7at+LBLriv
DHSx/i329S48OH7bhh
DGFh
WRDvk2M/Utu
NGz
LDb
STLe
Cquc7QBHLA6l
NZNU08l
Ont
Uq
KAX/3q
Dl
V60KDd
H4YZnu
I10j
JQWv/1EGh0r
HTd
Eox
W3CJFv
LO/bj
WZY/Fr08Ve
C7HWn
Kb
NAJKrov/KBSof9lsu45Dq
Lc7Xnk
Bu
D1+NJLi13CDn70bjszs
Fh60W8WV5F/6GJi8St
Rj0yq1Pb
BDZd
EQLBws
D36Qmjl
SIHl
TWEb
E0Qy4p9e
PV2C964XIdlu
Ras
OW3A/GNav
Bsn
Et9e
W4jf
X1WE3z9swae
FPswv
D+K9yg4cj
A23MVGBYJIWCQ9HEn5cdlkpkl
BEYmrh
UDukw
Sq
DER9VVWGhugzz1e
X0d
TYy
Yr9m
HMTZy+ZN6Qtj+6L7y+h
Pp8ZRuw
Hhnur
JOb
Wnz
Sw
Rifer9Nhhuo
Yc5w
Wcclx8Zpyt
PY895it4r
Uw1KZHQeb
W4bk5t
Z7p0p
Zu
Eoc
EZgpq
E4V5NECf
VAaws8+Mtigreu
N2Mp
Tfrsf
Oa
A9su
WLDqd
A3mxon
Ejza
W4Vtr
Cv
HVz
Wr80c
VGv
Fw
Yo
P9CGPuck4sg
JJIRCVFERi
JR5/ah1st1Ev
Qb
Dr1jikik
Hl
RB663B2x
UVWKHegw
Pm
TOw2bh6TPa
Zx
EGcvl1c8b
Lv
Pt
BHvlp/BSr0Gb
REt
Xe
MEXvxnx
Sw
Ti
Ww
Si
Sxy1s+Kn
FSIBH0ohbuq0d7k
QY8Yli
O9K5gn
Azvc5to
Qdlc
F8UFx
QPBhk
R/zituxob
AZhx95c
PKu
G4eu
O7CZRGJFokhklu
JPM8rwp
SMO/P5NP14v
D2O/Iz
Lqe
Ezj
Idm
Kax67qb/Zi35l+t
Kn
AIl
Etde
Iz1UPcdn5Kb
Qtr6Ci8c0xq
Wwa
B3H2cnn
FU9n4Bt
TNr2Cz
IQNr
DBVojuj
El57stacj5ERDJBIZikg8FVIl
Euiji
JWn
L52i1k3p
Ahcx2e0hf
Fo
Swk
J1GCf
MYWTp
A7igbce
Nqmbk
FXtw9p4b
B0gk
Ni
WIh
Gg
CS5HEb+2uw
W9ca
MOPSs
LYa
Yu
QOPSIKELO6Y+XZCMJHg
U23OBFKGy
MTl+q
RBJTCIm
Emk
Riqf
Ye
Cj3vo
THw
PIVw
Lz4z
XN4X4PE/j6OW1dhk
LJ+WIt
Hdq8IWkw13Gukrh69d
EYkp
Iz
Ui
UQFvpxruhk
ZEe
Pr
Sm
S4Sjh
AWl
Ydwzt
WFZm8Xr
HVB6Kxe
FKubc
Y1E4h
SJx
P4Eke
DWTS+TSPz
RDi1+7b
QH3yw
IY4u
FBIKc+s0UCQSTVJ0Ewc
VNVVYfihst6GVRUERi
Com
Jx
GLNfdyt+xg
O70swtr72z
DC1vgpb+0v
YZ1q
PTGMFWqa
ZSHBFex054j
UGO3Ld
Jooqu
NWWv
O1TQx
GJ0Rms
QHmr
Dqdr
Yt
OXyh
Vvz
BBYJOqc
IWSo
Qsirjy
Dojwi
Rq
DJ78a
C6GVe
Khov
ESh
KJhcc0FEmo8M1d
Wnzph
Av/+34AG8xdu
Nb
YI0RCztl
Pl
KQrrkn
Iz1MEd
FQZu+kpo
Ih
E6i
AH6ot
UI7v
Wh
J+Wu
DFH40Rpi170UH6m0YQi
Eq
ND/6+b
DQZkz
ILWTXxv
Ta4Qtl
QHcc
HVCa+v
Cx
YSico
Eke
Di
Jq6T4Irre
Uc1+PFBHb58z
IX/ccu
HVa
YIrp
Az
T3Y8pv
Ew
Hp
G4QCJxj
ERCGQV2qpl
JIs
GO+Fk6Y3JQb
SQSH6uc+Dd
X2v
Bfbr
Qgx2XCAO9LA5FIyb
Ac
M1Qkikj
MD+mby
YE+6ZRm
Enxvbe4wdqp
DOO3o
RKu3C2YZke
CK623nza
K46YXj
Rvz
Wy
Vp8/bo
XC/Rd
Qi
BGmllusi
Rb
J8Fj
N2ntfl
Q0x4qbhn5PRSRSzww
Siagz5j8I8Syi
Dzpn
V18VPqt24rns
IH71Yjuue7hegv
Yp
Ij
Elp
Eok
Gs
Ma
GNw
N6ODp
S+Mc0ky
DHW6ARGK/Jo
QTtqh
I2Ekkqkkk
Ckgku
OI6554Le645s
DTXihey7fh6dh2+muf
Dh5oun
G/ow
Z0U1k
Ekkox
ICEgk
Ik1e
RDq
VAf6mnj
QWi
U0k
Er4ebg
Jb
IV7ksejp
Va
E2q
EZThzradlral3j
PUw
ULATmp4w4zfu
WCD//z
Th
NMfo1Ik7V/Ws
REQilu
Gg
H+s
Ojl1k0e0Wpmv
K2b
ROc0cm
TTgq
Yw
Ii
SEJ7Qh
HLV0o
N3XBVd9EBq
LFw9JJM4Wer
Dtjhvzrrjw0wt1+N3z
Tfjq
TR/er+7C2fqp
KWKKZzwi0dv
M05f
Sb/7MRWJo6Ai
Zf
TOBd
BUJ83psq
Km
Ap1OPPrp
Obj
E0Glxh
XE8Oc
Jv
Ziv
U1dh
S36NHWWY1e
Sh9Xxb
FUZDVRy
Ek
Vtxjwpbx
W/LS0Dv5u+u+w45Kz
TRa56xw
Piki
MDol
Eb081Ots86Js
FIt
FL15ut
Cy
FT14Hqhk6U2IO4rv
Pic
Fk
LVtxvwtu3Gv
Gz
G834Rl47fu+m
H2+Twz7l7s
ENcu
BTKRDMe
Iqb7LV+m
Nss9O4n
Kx
Lih
WKHLi1T4Ng
H+QXn
L1l6se
T2zw
TSUCTs
JBIHLevx
SVU1jjvtu
FRn
RK77Medjx
Kddqqv
BCac
Zf5Pvw
X+81o
Zv
PGr
EZ2onrnpq4I8k+V/g/w5HHu
Df
PQ7+H4j/Qg
KJa
WK7Co0d
Wnyzo
BHLDLVDac
Ps
JFv
Z4x
PT+Lom4Pji
UURid
Og3N/q1u
G1rgs/No7UOd0qjw
Q6Lez
Dz
RDse
Z/I0Ek21Id
Hzmbcba
D1+Ka03Mr
Htk
RA2cce
NBttxvjz
M93cf
BPB6c
RCv
Ffjxw7tef
Odm
O350ux2f
Fviwv
MSPv38Qx
Ou
VHTh
JAi
GG20hw6FNBMi
Ihx
I6E/EZNALm1ti
SH5WBBAIf1ek
IXBw8d
TGGk
ZCe
He
DHpx
Un8Yg
Md
R/k2N91Dw
F8QPUcqvup
Sh
XBo
DD2Qy
RSpp
Kl
IHCGRe
LVUjc
Va
N9YZHFihtw+x
Osb
Ku
LR1FD0s09nx9dt
Ne
O5UCM+d
De
B37z
Rhb
Y0Nta
Ek
RJ7+ZGH66i9v
M+BGsx
V5BC+Zmz
Hk0pj4t
Lst
Vpz32PDNoma8r/b
Qy2XFHUq
T7Di
Px
GOlf
OPTJG43m2ELa
DEwm
TGs
FJEYHXp/bjd
Fx27yj
LN1Ezss
Jznf
Q+o
Atqq
C2F0dx
K4x
YJud
ZLulir
Zjx+x
Wx/ZJS4KXW8lmxwj5iu
OIb
WTDSNu
Jdv
Hs
Ifb
SOT4v
Ce
B/3vbjd28G8N8o
Wvja
DT9FDQF8+34An5QEMa80g
Lf
Kwjjg7Kb/IDnv
Kaiklm
M8Ip
Gt
DWC/NZkms
OQs+3v
K4W9/CG/r
Aw
TJofva
Hh
APEQ4Uojd
S9vj
PIOPk+3sq0NNVis
G+isfp
JAg
DZNv
Uc
Bv
Xr+y
ARp
Udr
RQd
S3Cm
Ei
EKd
PNDRCtq
Od
Ti4pg
Jt8VPU5E4RCLxq
Uq
FU7V25DUYcbn+MVc9Ua7Ep
V0n
B3Gq1o
S/K6j
Hr19vx
V9RJLFI58Cl+hr6sk/idy
Pnwo50Sa
UBHz8sxxe
PCr
H4UZFg
UX6x
YGFs
W6Q9iqbx
Mj7t
C0pb8LAYL9wow1u3Symd9sf
ZLYo/lnic
Rgi7x+d
YTNfw
Xn41jtm
M6OIyc5n/b1Io
Ij
E69D7db9Zj
J48COw6REMVMZFto
Cu
Jn
BUG8RE71w6ow
PZv
R+VAVxqtk+/2CEN4q
D+MDTq+M7Y8t
Oe2dij
B+VBTCL8h
W2CTAacz
Pik
MCPlb
Obhhsw+cg3i
Z4WI03i
Lcp
Yni/qg
Mfk3P+l
Jbfy
Q/i
U3WHa
Mm
Uiu
E2km
U8Il
Fg8u
Nmn
RXd
Y4o
Eff
EHv
I9w9+Ze5GZn4t
L5LTh/dh
Nu
XNu
N8p
ITa
Kq/Gfsj0Ev
G4bt
UDMUv
HK23Nd+HQXMWk
Y4S2s8RRTSy
CPjzcfv
GXuzavh
D5Dw6it7uc0jkyof3MUD6x7fi0y
SKu7Ul
YCLh
Clmfg4v
J2K734FW06m
Ch
U7p/ol2Yaig
TXSew3Resk3J16d
NJ1dv
Sqhui
MYyi
Nb
Gr
JAW41W5Fhsi
G/u
Qb1YQ06eq
Id3GTv
PR56Dm
Xt
JBC3Hm
Lf6Y24kb0EV7JXCC7Hk
Uwar1/NWY6rc
Wlydm
Ol5Z1Zgq
U5x7Feb
UCAK/D5fy
B37WOhi
MTo
DFb
A7Nfggb1Rt
Px
Jd
Eoj
IYn
En
Zo
QXi4JY605Iob
K3k9f36Nxm
Gw2WSKYp+3CDls
Eh2Rs+At+ty
OCxfp
Ob
KB8e
Vv
Ohpcraro
E+8hezk6Ogw
Rf
K1/LYV53de
Mor
R+j
Jaf/r
Iz
EQt0p
ROJp
RRFMMi
Ih8HSivd6LFr+RPpbjf3NZk
VBTBHEf585k
YPXy
D/DBOz/D6h
Uf
Iuv4Wly9t
A1W0y
Vh
E61b
YKHgly
Tm0Ek4DNpz
OHpwp
Yh
EAJ60h
G3Vc
Nqu4v
CBFTi8fzksxov
Re
RZEHlysx
ZBd7Px
RYvsm+i
Lzcfzy8p9cgt
WR0rv
J0XGlb
FW7jr6qa3DEYc
Z2do
ZGK30Bu
LDDYo06womc
O01Fgls3b
TZVINDLz5Wiv
Pjn
Iku
FEEp
XSI0m
El
ARWXHExfu
Se
S70HIraj
Viedw
XVx99CMOu
H8GY9P2FCp3+Cw
Cn5fck
SPPl9n
D69Cpn
Vavh6d
BP7f
Rl
FJEa
H3r
NIdz
WCLd
GK62SH5ZBE4r
Yhh
Hfoa/y
Iqwe3W6L9B0a
Dv8z
ZEZ529+Ay
Ldk
JJ9p
Ijjm7rgfn
R7Hh5bn6Hs
HVu
LSx
YDu+jrzmx0t
O49ZLv
P0WRROfa
Dpx0RNNT3Tm
U8V4RALNXt
KCZAb4I0ff
FS5Gje4yzm
Rl4L23nkf
Wi
Q3Qq
M9TBHCIROIy+noq
UGu/jsr
SLNS7bm
CAwx
MRWah
RWXYKK5a8h8JHh2Em
Qeno
KKZ0HWq0udi5d
QFOHl0jiq76eiv
Q3Hg
HJs
MFOlcu
Oumcf
Ly//RF01Tl
Cj
Fop
Ku
Girx
Ej
Cn7JJSQHJjl
A2u7p
U9EXYz
Xq
O9TQ+3Uop
BCYi1KO2Ek
UTCw
KNl
EWz2Xw/MW8QOPAH99rx
C6LZe
Idtt
JYJCb
U45r/MKLJr
My+0a
Dn
UEIik
Xnz
Ilx
Zrw
Bn/pb4/r
Pl9Ldx
I2cptmuq
Uy
ISSj+JEe
D/DA/w5/MIg
Riv
SNwlk
Xif
ROIoic
Qd
Egl2sp
ITvkfb91uj4xt
Ja
Tdon
R1h
Ftlf
Jqcon
LQM7DTPs
Eh4oj
O9DTn2ODjt
LAn
EWb
KT2z8ab
J8ITzn
Kv
ENOOl1Fgp87i0RLn
Q/Nfh
MGxh
QJ8SPz
V74FFt
MVZKz9GMYajh4MKM4/Cn
XVGRKIa7hwdh
P2716Cn
FMZa
G64S/uj
EYCq8gzmf
PIKdm6bj4P7lq
Ky/BQi
Xa
W4f+c
Adm9fh
H27lk
Cv
Pos6Epez
FK0c3rc
Me3Ys
Rjk
JTldn
CR6Q3c
G9S3Fgzz
Jcubg
NHa
Gia
N5DF83XR7Cj
E0TTIr1VCHSr0NJVTV+/Gmi9Wi
EK1z1Gn
HSas
J2ig7UGOx
Zq
Hfi82onl
Ors
Qg3Mu
I4pb9TD4tf
Slba
WXt
VYUN03Ygcw0k
Zgo
MZFYf/My
LFlv
CCfdfeb
Hzx
Sc/h6u5Kz
ENk
Uk
Ri
RVIs
Gd6Wrq
Gt
FR1y
HKu+Od0kj
Ei8R7JBKHa3u
EGEg
Oj4tq2MHnkh
Pni
EFKZ5vj
JBAra7q
QTfv4613a
J8FNTfn
YDFOXKI7ir385G2a7LYLt1giu
NPRMuokq
O2nmb
Y4k1Okp
Et
Fp
Vjvwy
Bz
ATbc
N3Sw
KQ+8G//6Ev
Eg
YYTFewvo1H8FUc5G21Th1f
K2oe
H5494BYP3s6Eyu+e
A/FBcdp
Pxc
Za
VFFov
DOG89j3+4vs
Gvr
Qhw5s
AJq1Rk
Sj
QXIOZOJIwd
XIYuiift39m
PBn
Nd
JDJZi
B0UYe0k8u
Khq+5Z5oi5k04b
Ps
XLZ+/B5H4l8h66N4KIPrkc
Ik
Sh4SRQc9MJy
O/4r9TU46j
Bj
C0UF3Apnrc
GGVSQM62m522r
BGZc
Jdxo
Nq
G7Xo
Za
Ep
KWz
Wr
TA6a
H8VJS2m
ATk
Wr0h2n
Fsoigi
EWUWi
IRS3DQC9P8qo
A+0A7o
WNI1j+t
Kh
Ogk
Si
Xc
TRIKd
HRc
BLd
B14j
Nytsdd3SKN93Fz
Uq47+Ez
Th
Sw3HSPjh
KXjv9B1YZe
Nji
Wb
RAGQh
GOd
MUJ0k
Uh
Ej4u3GS98PJPOk
QRvo5H3B3CEWzf1skh
Ivzsvi
Sd
Ego
Ee
Rt15r
F35EQy6XDHG+P49S3D+7Eb
ROun61Z3kz