Gcse

-

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 lớn 30

Have you ever had the feeling that people older than you are hard to understand? Or, have you felt like people from younger generations just don"t get it? Maybe you find it easier lớn connect with people (26) ______ are closer to your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.

Bạn đang xem: Gcse

There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, & Generation Z. (27) ______ generation has its own chất lượng set of characteristics và norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, và loyalty khổng lồ institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, & open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.

Generation gap refers lớn differences in actions, beliefs, interests, và opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?

(Adapted from https://study.com/)

Điền vào ô 28


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 khổng lồ 30

Have you ever had the feeling that people older than you are hard lớn understand? Or, have you felt lượt thích people from younger generations just don"t get it? Maybe you find it easier to connect with people (26) ______ are closer lớn your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.

Xem thêm: Tỷ giá chuyển đổi 500 triệu đô bằng bao nhiêu tiền việt nam, quy đổi

There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, và Generation Z. (27) ______ generation has its own unique set of characteristics & norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, & loyalty to institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, and open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.

Generation gap refers lớn differences in actions, beliefs, interests, and opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?

(Adapted from https://study.com/)

Điền vào ô 29


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to lớn 30

Have you ever had the feeling that people older than you are hard to understand? Or, have you felt lượt thích people from younger generations just don"t get it? Maybe you find it easier khổng lồ connect with people (26) ______ are closer khổng lồ your age than those who are older or younger than you. You can probably thank the generation gap for these feelings.

There are currently six generations living in the United States: the Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, và Generation Z. (27) ______ generation has its own unique set of characteristics & norms. For (28) ______ , the Greatest Generation (born 1901-1924) is known for its patriotism, hard workers, và loyalty khổng lồ institutions. The Millennials (born 1980-2000) are characterized by their dependence on technology, detachment from traditional institutions, optimism, & open-mindedness. It is no (29) ______ that many people from different generations have a hard time understanding each other.

Generation gap refers to differences in actions, beliefs, interests, & opinions that (30) ______ between individuals from different generations. So, what causes these differences?

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.B.You have to lớn finish the report unitl tomorrow afternoon
C.You may finish the report after tomorrow afternoon.D.You should finish the report until tomorrow afternoon

Đáp án A : To be unnecessary for sb + to lớn +V = S + needn’t + V + St

Kiến thức : vê động từ khuyết thiếu

To be unnecessary for sb + khổng lồ +V = S + needn’t + V + St

Các cấu tạo khac:

Have to + V: phải làm gì do người khác yêu cầu

May to +V: chắc hẳn rằng điều gì vẫn xảy ra

Should + V + St : buộc phải làm gì


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật dụng Lý 12

Giải bài bác tập SGK đồ gia dụng Lý 12

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG tiếng Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn thứ lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai vẫn đặt tên cho cái sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Khái quát mắng văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến thay kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: tự 08h30 - 21h00

venovn.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247