I DIDN'T THINK HIS COMMENTS WERE VERY APPROPRIATE AT THE TIME

-
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

I didn’t think his the comments were very appropriate at the time.

Bạn đang xem: I didn't think his comments were very appropriate at the time

A. Correct

B. Right

C. Exact

D. Suitable


*

*

* Choose the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.1. I didn’t think his comments were very appropriate at that time.A. Right B. Correct C. Exact D. Suitable2. Have you found out how much all this is going lớn cost? Is it expensive?
A. Got information about B. Found by chance C. Talked lớn someone about D. Met someone và asked* Choose the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the...

* Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.1. I didn’t think his comments were very appropriate at that time.A. Right B. Correct C. Exact D. Suitable2. Have you found out how much all this is going to lớn cost? Is it expensive?
A. Got information about B. Found by chance C. Talked to lớn someone about D. Met someone và asked* Choose the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.1. A small fish needs camouflage khổng lồ hide itself so that its enemies cannot find it.A. Cover B. Beautify C. Show D. Locate2. I have a problem with my classmates at school and I don’t know who lớn talk to. I may feel depressed.A. Worried B. Stressed C. Delighted D. Tense

Lưu ý đề bài xích yêu mong tìm từ bỏ trái nghĩa với ta thấy: appropriate / ə"prəʊpriət/: thích hợp, tương xứng > unsuitable / "ʌn"su:təbl /: không đam mê hp

→ Đáp án và đúng là D. unsuitable


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

Her family has gone to lớn Edinburgh to lớn pay their last_______ khổng lồ uncle Bob who died last week.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

The new office block__________well with its surroundings.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

_______, the whole family slept soundly.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Originated (A) in Ethiopia, coffee was drunk (B) in the Arab world before (C) it came to Europe in the 17th century.(D)


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

When I got my case back, it had been damaged__________repair.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Linda và Suka are talking about Thomas.

Linda: "Thomas thinks he knows everything about dinosaurs.”

Suka: “_________.”


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Xem thêm: Sưu tầm những câu chửi bạn bè phản bội ❤️️ cap buồn, danh sách 7 những câu chửi bạn bè tốt nhất

We are proud of our________staff, who are always friendly và courteous.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

After a great giảm giá of questioning, he decided to come clean and tell the truth.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

This cheese isn’t fit for eating. It’s___________all over after lying in the bin for so long.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

It’s not easy khổng lồ make Janet furious. The girl is very gentle by_____.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Not only______a good physician but also a talented violist.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Extreme weather may be a cause of poverty in many countries. War may be a cause of poverty in many countries.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

In (A) a hot sunny climate, man acclimatizes by eating less,(B) drinking more liquids,(C) wearing A lighter clothing and experience (D) a darkening of the skin.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Please don’t tell me what happens in the over because I_________the book yet.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

If (A) she attended the lesson yesterday,(B) she could (C) understand it now.(D)


*

Trang web share nội dung miễn chi phí dành cho những người Việt.


khóa đào tạo và huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn phí tổn

Tài liệu gia sư

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền