asantehene là thuật ngữ dùng để chỉ ai/cái gì

2. (?.5?? _hkjt) ğỀ eố sujn qubj dẢk, _atar ğẢk ĒẸ Ēà dïf nä8

B. ]rỆjn mỡjn jnƿỖk tïk pck quö tớ`E. ]cïjc dẦp `â` cỆ` vkỎj Ēïh tẢh@. ]cïjc dẦp vkỎj cïj dåf jnckçj `ừu*M. @Ạ eb ö trçj

Bạn đang xem: asantehene là thuật ngữ dùng để chỉ ai/cái gì

5. (?.5?? _hkjt) ğẸ quỒ` CỐk nkâh jïh ĒƿỠ` cäjc tcïjc xuạt pcât tứ dõjn jckỎt tcïjc týj nkâh8

B. HtthfbjE. Pblbvkms@. Funcbd*M. Htthfbj vï Pblbvkms

0. (?.5?? _hkjt) PỲ ikỎj jïh mâjc mạu sỲ eẨt ĒẮu `Ữb tcỖk iỰ fub eâj jý dỎ Ộ `cåu _ck8

B. JcỨjn `hj tïu `Ữb jnƿỖk EỐ ğïh Jcb ĒẸj ĒƿỠ` Fūk CẠh \Ệjn jĀf 2=3>*E. @cuyẸj tïu `cỘ jý dỎ `cåu _ck ĒẮu tkçj ĒẸj EỐ ğïh Jcb jĀf 2==2.@. EỐ ğïh Jcb `ckẸf Fb-rỒ` jĀf 2=21.M. EẨt ĒẮu vkỎ` fub eâj jý dỎ `Ữb Bjc jĀf 21<5.

=. (?.5?? _hkjt) ]rẦt tỲ tcừ eẦ` trhjn xà cớk `cåu Fỻ Dbtkjc mỲb trçj `Ƣ sỘ jïh8

B. @cỮjn tớ`E. Nkộk tæjc@. ]uốk tâ`*M. @Ạ eb ö trçj

<. (?.5?? _hkjt) @â`c fẢjn `ýjn jnckỎp ĒƿỠ` `ch dï eẨt ĒẮu tứ quỒ` nkb jïh8

B. b. FỻE. e. Htthfbj*@. `. BjcM. m. Jnb

>. (?.5?? _hkjt) \ỉ quåj vƿƢjn Ēà icỘk ĒẮu quâ träjc ]åy pcƿƢjn cðb Ộ jƿộ` Jnb tcỖk ]rujn ĒẢk8

B. Kvbj ğẢk ĒẸE. Kvbj ğâjn sỠ *@. _atar ğẢk ĒẸM. @btcarkja ğẢk ĒẸ

3. (?.5?? _hkjt) ]cuẦt jnỨ —@hssb`is‖ mûjn ĒỀ `cị `âk nä8

B. Fớt vûjn Ēạt*E. Fớt tớ` jnƿỖk@. Fớt vỉ vubM. Fớt `cừ` qubj

;. (?.5?? _hkjt) ğåu dï jnuỐj jckçj dkỎu tckẸt yẸu `ch `ýjn jnckỎp tcuỘ ebj ĒẮu8

B. b. ğâ*E. e. ]cbj Ēâ

@. `. SĀjnM. m. Mkazad

2?. _cât ekỀu jïh sbu Ēåy ğ×JN vộk ĒỖk sỒjn xà cớk ĒkỂu `cịjc tcah `ýjn jnckỎp cðb8

B. ]Ỿ dỎ skjc tĀjn, tỾ dỎ tỦ nkẠf.E. ]Ỿ dỎ skjc nkẠf, tỾ dỎ tỦ tĀjn*@. ]Ỿ dỎ skjc tcạp, tỾ dỎ tỦ tcạpM. ]Ỿ dỎ skjc `bh, tỾ dỎ tỦ `bh.

22. (?.5?? _hkjt) _atar ğẢk ĒẸ dẦp rb tố `cừ` `Ạjc sât jnẮf ĒỀ dïf nä8

B. EẨt jýjn jý eỈ trỒj*E. ]cah mñk vï nkâf sât eớ fây qubj dẢk@. JnĀj `cẾj xåf dƿỠ`M. ]cu tcẦp tcýjn tkj täjc eâh.

25. (?.5?? _hkjt) JnƿỖk EỐ ğïh Jcb qubj tåf tộk jcỨjn yẸu tỒ jïh Ộ `cåu _ck ick cỆ tkẸp `Ầj ĒƿỠ` icu vỲ`jïy8

B. JnƿỖk `cåu _ckE. Ichâjn sẠj@. CƿƢjn dkỎu*M. ]ạt `Ạ `â` ö trçj

Xem thêm: chú cường là ai

20. (?.5?? _hkjt) Bk dï jnƿỖk Ēà `cuyỀj Ēốk `cẸ Ēớ `ớjn cõb sbjn quåj `cỮ `cuyçj `cẸ Ộ _câp8

B. Dhuks SK\E. Dhuks S\K*@. Jbphdahj EhjbpbrtaM. Uheaspkarra

2=. (?.5?? _hkjt) DỲ` dƿỠjn CẠk quåj ĒƿỠ` tckẸt dẦp dẮj ĒẮu tkçj mƿộk tcỖk vỉ vub jïh Ộ jƿộ` Jnb8

B. Kvbj ğẢk ĒẸE. Bdaxks*@. _atar ğẢk ĒẸM. Fk`cbad

21. (?.5?? _hkjt) ]cïjc tỲu ichb cỆ` jïh tcỖk iỰ `â`c fẢjn `ýjn jnckỎp dïf nkẠf tỾ dỎ tỦ vhjn vï `Ạk tckỎjsừ` icỈa `hj jnƿỖk8

*B. _cât ckỎj vỂ `â` fẮf eỎjc `Ữb Dhuks _bstaur E. Dö tcuyẸt `cæjc trỉ `Ữb Ibrd Fâ`@. ]cuyẸt tkẸj cðb `Ữb @cbrdas MbrwkjM. Dö tcuyẸt vỂ tkỂf tcừ` `hj jnƿỖk `Ữb Pknfujm Lraum

2<. (?.5?? _hkjt) @â`c fẢjn `ýjn jnckỎp Ēà dïf tcby Ēốk jỂj `cæjc trỉ jcƿ tcẸ jïh8

B. @cæjc trỉ nẨj eð fẦt tckẸt vộk týj nkâh*E. @cæjc trỉ nẨj eð fẦt tckẸt vộk ö tcừ` cỎ@. @cæjc trỉ tâ`c rỖk vộk ö tcừ` cỎM. ]ạt `Ạ ĒỂu sbk

2>. (?.5?? _hkjt) ]ứ tcẸ iỾ 2> ĒẸj tcẸ iỾ 2; `hj ĒƿỖjn fub eâj jý dỎ jïh dï pcố ekẸj jcạt8

B. Rub ekỀj ğỈE. Cïjc träjc xuyçj Pbcbrb@. ğýjn _ck vï ậj ğớ MƿƢjn*M. Cïjc träjc xuyçj ğẢk ]åy MƿƢjn

23. (?.5?? _hkjt) ğåu dï jnuyçj jcåj `cæjc mẩj ĒẸj vkỎ` xuạt icẫu jý dỎ tứ `cåu _ck sbjn `cåu Fỻ8

B. DỠk jcuẦj `bh*E. PỲ sỡt nkẠf måj sỒ eẠj Ēỉb `cåu Fỻ@. IchẠjn `â`c Ēỉb dö nẮjM. ]ạt `Ạ ĒỂu sbk

2;. (?.5?? _hkjt) \ub `Ữb Htthfbj ĒƿỠ` nỆk dï nä 8

B. @bdkp*E. Pudtbj@. PcbcM. _cbrbhc

5?. (?.5?? _hkjt) ğẸ quỒ` CỐk nkâh jïh `bk trỉ vûjn Ēạt ebh qubjc ekỀj ğỉb ]rujn CẠk8

*B. HtthfbjE. Pblbvkms@. FuncbdM. Icýjn `ð

52. (?.5?? _hkjt) \Ể ikjc tẸ, _atar ğẢk ĒẸ tẦp trujn pcât trkỀj jnïjc jïh8

*B. @ýjn jnckỎpE. ]cỮ `ýjn jnckỎp@. Jýjn jnckỎpM. ]cƿƢjn fẢk

55. (?.5?? _hkjt) \ỉ quåj vƿƢjn Ēà eàk eỈ cớk jncỉ quæ tớ` vï nkïjc jcỨjn quyỂj dỲ` fộk ĒỒk vộk nkâh cớk Jnb8

B. Kvbj ğẢk ĒẸ*E. Bdaxks@. _atar ğẢk ĒẸM. Fk`cbad

Xem thêm: 5 người đạt ielts 9.0 ở việt nam là ai

50. (?.5?? _hkjt) JnƿỖk Ēừjn ĒẮu `â` tcuớ` Ēỉb Ộ `cåu Fỻ ĒƿỠ` nỆk dï8

B. ]Ề tƿộjn*E. _cð vƿƢjn@. ]ƿ tẸM. ]u sī 

5=. (?.5?? _hkjt) ]cuớ` Ēỉb ĒỐj ĒkỂj dộj ĒẮu tkçj ĒƿỠ` jnƿỖk EỐ ğïh Jcb tcïjc dẦp Ộ Ēåu trçj `cåu Fỻ Dbtkjc8