ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Vụ sự không tương đồng thân thuộc Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 hero phụ trách cứ Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni biểu diễn giải theo gót những cơ hội không giống nhau.

Bạn đang xem: ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Đầu tiên Cavenui lôi sử đi ra chép tiếp tục. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng đi ra ngay lập tức những vấn đề cần thiết tìm  (loại chuồn 2 tin cậy tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá chỉ, nhạc khí, dạy dỗ tập luyện nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng phiên bản vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể đi ra, đời loàn sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể tồn tại. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì như thế học tập thuật nông cạn, hoảng hốt rằng trong vòng thanh luật , khó khăn được hợp lý. Xin hoàng thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng thôn thôn không thể giờ đồng hồ ân oán hận buồn kêu ca, như vậy mới mẻ ko thất lạc loại gốc của nhạc”.

Vua biểu dương ngợi và tiêu thụ. Sai thợ thuyền đá thị trấn Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu lăm le nhã nhạc, tuy nhiên loài kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần van nài trả lại việc làm được sai”.

Trước tê liệt Thái Tổ sai Nguyễn Trãi lăm le đi ra quy định nón áo, còn chưa kịp thực hiện. Đến trên đây, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì sở hữu lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua khoác áo cổn, team nón miện, lên ngồi ngai vàng báu, trăm quan lại đều khoác triều phục team nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì hoàng thượng khoác áo bào vàng, team nón xung thiên, ngồi ngai vàng báu, trăm quan lại đều khoác công phục, team nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua khoác áo bào vàng, team nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan lại khoác thông thường phục cổ vo tròn, team nón tụt xuống đen kịt. Về nhạc thì sở hữu nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu giúp khi sở hữu nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu khi đại yến, nhạc sử dụng nhập cung, ko thể sử dụng đồng loạt được. Về lỗ cỗ đại giá chỉ, như xe cộ kiệu thì sở hữu quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, sở hữu cửu long dư, thất long dư, sở hữu cỗ liễn, sở hữu phi liễn; về nghi kị trượng thì sở hữu kim qua loa, phủ, việt, chàng, phướn, tinh ma kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp nhập xe cộ và số đội hình theo gót hầu cũng đều phải sở hữu quy lăm le cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy dơ lên, vua sai Lương Đăng lăm le đi ra những quy định. Đăng nhân tê liệt dơ lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định bởi Đăng và Trãi lăm le đi ra phần nhiều không phù hợp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có tương đối nhiều điều ngược nhau, nhưng mà trình diễn cũng không giống nhau, vì vậy Trãi van nài nghỉ việc tê liệt.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng vương cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi phép tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế nghĩ rằng người khá nắm vững, dùng để Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân thiện được, tạo ra thực hiện văn team. Nay lại thấy hắn thực hiện quan lại van nài hoàng thượng suy nghĩ lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi tiếp tục vâng mệnh biên soạn lăm le nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên sở hữu 8 loại thanh âm như: trống trải keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, bịa những loại đàn thay cho, đàn Fe, sênh, cai quản,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì sở hữu phương hưởng trọn treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban tía những nghi tiết mới mẻ lăm le lại trong những dịp lễ lễ thánh tiết, đường đường chính chính, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước tê liệt, vua sai Lương Đăng lăm le những nghi tiết đại triều, cho tới trên đây hoàn thành xong dơ lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan lại khoác triều phục thực hiện lễ theo gót nghi tiết mới mẻ chính thức kể từ trên đây.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn sản xuất lễ nhạc, cần đợi sở hữu người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới mẻ không tồn tại điều chê trách cứ. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng thường xuyên lăm le đi ra lễ nhạc, chẳng nhục cùng với nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của hắn là xảo trá vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc đâu cả, như tiến công trống trải là báo giờ đi ra chầu triều sớm, ni vua đi ra chầu rồi mới mẻ tiến công.Theo quy định xưa, khi vua đi ra, thì mặt mày miêu tả tiến công chuông hoàng cộng đồng, rồi năm chuông mặt mày hữu ứng theo gót, khi vua nhập tiến công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng theo gót. Nay vua đi ra chầu, tiến công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số lượt điểm tràng phân tử ở trong phòng sư. Nếu theo gót quy định ở trong phòng Minh, thì khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên cần sở hữu ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì hoảng hốt ko yên tĩnh, bịa cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?. Làm xe cộ thì đằng trước sở hữu diềm, ở phía đằng sau xuất hiện. Nay lại xuất hiện đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua đi ra thì sở hữu hô thét, khi nhập thì sở hữu thu dẹp, này đó là quy lăm le của nghi kị lễ. Nay quan lại coi cửa ngõ xướng tâu từng việc kết thúc, những quan lại lùi đi ra, vua con cái ngồi nhưng mà người thu dẹp tiếp tục la thét dọn dẹp và sắp xếp là làm những công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại trí thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ coi cả nhập nắm vững của thần nhưng mà thôi, còn phát hành hay là không là quyền của hoàng thượng, thần đâu dám thường xuyên quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào sở hữu cảnh thái giám thường xuyên hủy hoại thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ nhập bước đi ra, mắng rằng:

“Hoạn quan lại làm cái gi nhưng mà hủy hoại thiên hạ? Nếu hủy hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong cần giao phó Liễu cho tới hình quan lại xét chất vấn. Án xử kết thúc, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt, cho tới quí chử nhập mặt mày, đày ải đi ra châu xa xôi.

…. Hết chép.

Xem thêm: dream là ai

Các căn nhà văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, nhập vụ sự không tương đồng này, hero dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi đại diện thay mặt cho tới phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng đại diện thay mặt cho tới phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, ví dụ là vọng Tàu chán ghét.

Ví dụ vài ba chủ ý như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về âm thanh. Ông được vua Lê Thái Tông giao phó cho tới trách nhiệm cùng theo với Lương Đăng biên soạn đi ra quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông sở hữu một căn nhà trương rất là sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt cần được thiết kế bên trên nền tảng âm thanh dân tộc bản địa truyền thống lịch sử của Đại Việt… Trong khi tê liệt Lương Đăng lại thể hiện một căn nhà trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc đã có sẵn của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi tàn khốc phản đối căn nhà trương ấy, vì thế xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi van nài tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc thảo luận thân thuộc Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự việc biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ ý thâm thúy thân thuộc nhị người, việc Nguyễn Trãi van nài rrút ngoài các việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê tiếp tục khắc ghi một sự thay đổi nhập sự tiến thủ triển của hiện tượng nhị vẹn toàn văn hoá thân thuộc cung đình và dân gian tham. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW tập luyện quyền theo phía thường xuyên chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian tham, về văn hoá thì xa xôi tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác với Lương Đăng có tương đối nhiều điểm sự không tương đồng giữa 2 người. Lương Đăng sở hữu ý chép hắn lại những qui lăm le nhạc cung đình ở trong phòng Minh, đề ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự như dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc ở trong phòng Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng nhập biên chế.

Nguyễn Trãi khoác dầu lắc đầu với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không những trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng khi hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có tương đối nhiều điểm rất rất sai, Nguyễn Trãi với việc tán thành của một trong những quan lại nhập triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan lại Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, tiếp tục dưng sớ….

Khi xưa vì như thế một Lương Đăng nhưng mà nhạc cung đình căn nhà Lê ko được thiết kế vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai âm thanh bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng cần tách nhằm chớ sở hữu những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống cổ truyền nước ta.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử hào hùng thời Lê, tao thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong phòng Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới mẻ bên trên hạ tầng loại cũ đem cốt cơ hội truyền thống lịch sử dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được ghi nhớ, những gì Lương Đăng thực hiện mới mẻ tuy nhiên thất lạc gốc đã trở nên tẩy chay và quên lãng.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ nhập Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ nhập việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ nhập lòng tin ái quốc ko thể phản bác bỏ ở ông, địa thế căn cứ nhập cụ thể dưng khánh đá thì rất có thể suy nghĩ tựa như các căn nhà văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng nhập vụ tranh giành cãi, nên sở hữu căn nhà phân tích lại sở hữu chủ ý không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột thân thuộc nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận khu vực khôi hài điếng người như nhập mẩu chuyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long tiếp tục kể. Tuy nhiên sự khinh thường miệt của nho thần cũng kéo đến phản xạ của thái giám thấy lúc những người dân tê liệt sở hữu trở thành loài kiến quá queo quắt, không hiểu nhiều cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc tranh giành chấp về lễ nhạc thân thuộc group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ kĩ năng, không hiểu nhiều phép tắc xưa (như của Chu Công), phép tắc ni (như ở trong phòng Minh), nên thực hiện sai chếch cả. Lương Đăng, với ý kiến ngày này thì chắc hẳn rằng tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo” chế trở thành, nên nhún van nài dành riêng quyền đưa ra quyết định cho tới vua. Nguyễn Liễu hoảng hốt Thái Tông nghe điều, ngay lập tức phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào sở hữu cảnh thái giám hủy hoại thiên hạ như vậy này”. Thế là tranh giành chấp tổ chức triển khai văn hoá phát triển thành sự kèn cựa huỷ báng riêng lẻ tập luyện thể. Đinh Thắng kể từ nhập bước đi ra mắng: “Hoạn quan lại làm cái gi nhưng mà hủy hoại thiên hạ? Nếu hủy hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan lại nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì như thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ quí nhập mặt mày, những ngày tàn nằm ở vị trí châu xa xôi hẳn cần hối hận về cơn cường ngạnh đảm bảo an toàn Thánh giáo của tớ. Cũng nên cảnh báo rằng Đinh Thắng là kẻ tiếp tục sở hữu lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ đem Thị Lộ nhập cung thực hiện vây cánh, hành vi tiếp tục khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) theo gót ông Hành khiển phe đối lập nhập cuộc tranh giành cãi bên trên.

(Sử Việt gọi vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan lại cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức là xung đột ko cần chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan lại gốc trung châu tự động phụ ở kỹ năng và kiến thức Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan lại gốc Lam Sơn đem dấu tích phiên bản xứ rộng lớn. Nổi nhảy là sự việc tranh giành chấp về quy lăm le nhã nhạc cho tới triều mới mẻ, thân thuộc Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong nhập tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhún nhường khi Nguyễn Trãi dưng khánh đá được đồng ý tuy nhiên khi tranh giành cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho biết thêm quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt cho tới quí chữ nhập mặt mày, đày ải chuồn châu xa xôi.” Cũng thắng thế là group người đem tin cậy tưởng thần túng thiếu (như cứu giúp mặt mày trăng, mặt mày trời) vào một trong những triều đình còn vua quan lại với sinh hoạt cũ xưa (vua thay cho cung phun chim, quan lại còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế khi viện dẫn lòng tin Nho giáo bên trên đồng vày như khi van nài cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, van nài cho tới công thần ngoài theo gót “quốc tính” / chúng ta Lê nhằm quay trở lại chúng ta của tông tộc mình…

(Bai sử không giống cho tới VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây theo gót Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan lại trung châu sở hữu kỹ năng và kiến thức Nho hóa cao hơn nữa,  hay còn gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan lại rộng lớn căn nhà Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát xấu xa cố nông không nhiều chữ được tôi rèn qua loa trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group xấu xa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, phiên bản xứ rộng lớn. Họ Tạ còn ghi chép trực tiếp phép tắc bịa nhạc của Lương Đăng là ”theo lòng tin dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới mẻ là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko quí, tuy nhiên nếu như gọi phiên bản sớ của tập thể nhóm Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì có vẻ như như thế.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy lăm le căn nhà Minh:

Nếu theo gót quy định ở trong phòng Minh, thì khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên cần sở hữu ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì hoảng hốt ko yên tĩnh, bịa cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc fake nhân tố phi Nho phi Hán nhập vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua đi ra chầu, tiến công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số lượt điểm tràng phân tử ở trong phòng sư.

Còn dính vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản bác bỏ Lương Đăng là phản bác bỏ việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko chính. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được giao phó trách nhiệm thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, sở hữu nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không những trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản bác bỏ việc ” Nhưng khi hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có tương đối nhiều điểm rất rất sai”, sai ở đó là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) rất có thể nức nở biểu dương cô Whitney Houston sở hữu thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện to lớn tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ quí nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là sở hữu hạ tầng.

Xem thêm: cảm xúc của tác giả trong câu thơ lá nõn nhành non ai tráng bạc

Mà thời Nguyễn Trãi, trái đất phía bên ngoài so với cụ già, chưa xuất hiện nước Mỹ của cô ý Whitney Houston, chỉ biết sở hữu nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là tất cả những gì tiếp tục xẩy ra chứ không hề cần là loại tao mong muốn nó cần xẩy ra.

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to lớn this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.